به گزارشافکارنیوز،در مجموع طی ۲۵ ماه گذشته با در نظر گرفتن یارانه ۲۸ هزار تومانی نان و همچنین کمک جبرانی ۸۵ هزار تومانی دولت، هر ایرانی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.

بر این اساس از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون، دولت بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است، این در حالی است که رقم در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

در این راستا با توجه به عدم افزایش یارانه نقدی در سه ماهه ابتدایی سال آینده اگر به کل ایرانیها که یارانه نقدی فاز اول قانون هدفمندسازی یارانهها را دریافت می کنند در سال آینده یارانه داده شود، رقم یارانه نقدی پس از افزایش به حدود ۹۰ هزار تومان می رسد.