به گزارشافکارنیوز، محاسبه شاخص قیمت و بازده نقدی(شاخص کل) فرابورس ایران با ورود اولین شرکت پذیرفته شده در صنعت محصولات کانی غیر فلزی(شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار – نماد کمرجان) در روز ششم مهرماه سال ۱۳۸۸ با عدد پایه ۱۰۰ آغاز شد.

با گذشت سه سال و ۷ ماه و ۱۰ روز از آن زمان، عدد شاخص کل فرابورس ایران با ۴۶ شرکت در ۲۱ صنعت مختلف و با ارزش بازاری حدود ۵۱ هزارمیلیارد تومان، ۵۰۰ واحد است.

ذکر این نکته ضروری است، ارزش کل بازارهای فرابورس ایران بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است که فرمول شاخص کل این شرکت همانند شاخص قیمت و بازده نقدی شرکت بورس اوراق بهادار است.

شاخص کل(قیمت و بازده نقدی) فرابورس ایران تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اول و دوم این شرکت را در بر می گیرد و در صورتی که نماد شرکت بسته شود یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می شود.

بنابراین تعداد سهام منتشره شرکت ها معیار وزن دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تاثیر بیشتر شرکت های بزرگ در شاخص می شود. از طرف دیگر این شاخص نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت های مورد بررسی است و از تغییرات قیمت نیز متاثر می شود. این در حالی است که بازده نقدی پرداختی شرکت ها باعثتعدیل پایه شاخص فوق می شود و به نوعی بازده نقدی پرداختی شرکت ها در شاخص لحاظ می شود.

درصد ارزش بازار صنایع مختلف در شاخص فرابورس ایران به شرح زیر است:

۱ - محصولات شیمیایی با ارزش بازار ۱۸.۸۹۴ میلیارد تومان، ۳۶ درصد

۲ - فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ارزش بازار ۱۱.۲۷۰ میلیارد تومان، ۲۱ درصد

۳ - مخابرات با ارزش بازار ۸.۱۱۱ میلیارد تومان، ۱۵ درصد

۴ - فلزات اساسی با ارزش بازار ۷.۲۸۷ میلیارد تومان، ۱۴ درصد

۵ - بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با ارزش بازار ۲.۲۹۱ میلیارد تومان، چهار درصد

۶- سایر صنایع با ارزش بازار ۳.۵۱۶ میلیارد تومان، شش درصد