به گزارشافکارنیوز، بر اساس اعلام سازمان هدفمندی، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مرحله بیست و هفتم از بامداد یکشنبه قابل برداشت شد.

با واریز این مرحله و با در نظر گرفتن یارانه ۲۸ هزار تومانی نان، همچنین کمک جبرانی ۸۵ هزار تومانی دولت، هر ایرانی از ابتدای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون حدود یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.

اکنون ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی یارانه نقدی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت میکنند و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در سال جاری میزان یارانه نقدی افزایش نمییابد.