به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح جدول زیر می باشد: