به گزارش افکارنیوز، ۶۰ تن از نمایندگان مجلس با امضای پیشنهادی، " طرح ملی جمع آوری آب باران جهت تامین آب شرب، فضای سبز شهرها، صنعت و کشاورزی " را ارائه کردند که در صورت تصویب و نهایی شدن وزارت نیرو را موظف می کند سالیانه حداقل ۵ درصد از اعتبارات عمرانی خود از ردیف های مرتبط در بودجه های سالیانه را جهت تامین آب شرب اط طریق جمع آوری آب باران هزینه کند.

در تبصره ۱ این طرح آمده است: شهرداری ها می توانند مناطقی از شهر که قابلیت جمع آوری آب باران دارد را برای تامین آب شرب و آب مورد نیاز فضای سبز، پروژه های مناسبی اجرا نمایند. ۵۰ درصد از هزینه های این پروژه ها از طریق بودجه های مرتبط در بودجه های سالیانه تامین می شود که در واقع از ردیف های مرتبط با این نوع پروژه های در بودجه های سالیانه خواهد بود.

همچنین در تبصره ۲ مطرح شده، پروژه های تامین آب صنایع و کشاورزی مورد تایید دستگاه های ذیربط که توسط بخش خصوصی اجرا می شود از ۳۰ درصد تسهیلات بلاعوض دولت که در تبصره های بودجه های سالیانه مرتبط آمده است برخوردار می شوند.

در قالب تبصره ۳ طرح پیشنهاد شده است: جهت تشویق برای اجرای پروژه های جمع آوری آب باران، این پروژه ها از پرداخت مالیات معاف هستند.

طرح در تبصره ۴ آمده است: وزارت نیرو موظف است در قبال بستن چاه های کشاورزی، مجوز احداث پروژه های جمع آوری آب باران با کمک بلاعوض ۵۰ درصد هزینه های جمع آوری آب باران را صادر کند.