به گزارش افکارنیوز، قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌ها به صورت قیمت‌کل منتشر شده بود، اما در سرستون جدول قیمت، به اشتباه، قیمت هر مترمربع نوشته شده بود. در گزارش امروز لیست جدید از نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌بها به شرح زیر ارائه شده است.