به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی را در نیمه دوم سال گذشته در ۱۳ گروه منتشر کرد. بر اساس این گزارش، کمترین و بیشترین درصد تغییرات مصالح ساختمانی مورد آمارگیری در سطح تهران در نیمه دوم ۱۳۹۲، به تفکیک گروه های مختلف نسبت به نیمه قبل(نیمه اول ۱۳۹۲) و نیمه مشابه در سال قبل(نیمه دوم ۱۳۹۱) ارائه شد.

بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم ۱۳۹۲، گروه آجر و سفال، در این دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده می شود متوسط قیمت تمامی اقلام بجز یک قلم، افزایش داشته است.

قیمت گروه میلگرد نسبت به دوره قبل دارای کاهش بوده است. متوسط قیمت تمامی اقلام در بین اقلام این گروه بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به " مفتول سیاه " با ۲۰.۴ - درصد و کمترین کاهش مربوط به " میلگرد ساده نمره ۱۸ " با ۳.۷ - درصد بوده ا ست.

همچنین نتایج آمارگیری نشان می دهد که در گروه موزائیک، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. در این میان، بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به موزائیک فرنگی با خرده سنگ مرمر با مرمریت تا نمره ۵ به ابعاد به ابعاد ۴۰ در ۴۰ با ۱۶.۷- درصد است. کمترین کاهش قیمت نیز با ۰.۲- درصد به موزائیک ایرانی با سنگ موزائیک معمولی به ابعاد ۴۰ در ۴۰ تعلق دارد.