به گزارش افکارنیوز، ستار محمودی درباره جدیدترین برنامه های وزارت نیرو برای تفکیک آب شرب از بهداشتی در مناطق مختلف کشور گفت: در این زمینه با توجه به اینکه بخش عمده ای از شهرها در مناطقی واقع شده اند که دیگر منابع آبی نزدیک برای رفع نیازهای آنها پاسخگو نیست، باید از راه های دور برای این بخش ها تامین آب را انجام داد.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه تهران یکی از این کلانشهرها است که باید برای تامین آب شرب مورد نیاز آن از مناطق دوردست اقدام کرد اظهارداشت: البته تامین آب از مناطق دوردست نیز تا حدودی امکانپذیر است.

محمودی با تاکید بر اینکه باید به سمت تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی و مصارف عمومی رفت افزود: در تهران این اتفاق چند سالی است که در بخش های انجام شده و در خدمات عمومی کلانشهر تهران از آب غیر کیفی و غیر شرب استفاده می شود.

وی ادامه داد: جلسه ای به تازگی با شهرداری داشتیم که مقایسه آمارها نشان داد در طول ۱۵ سال گذشته برداشت آب از شبکه شرب تهران برای مصارف فضای سبز تقریبا به صفر نزدیک شده است و این گام، قابل توجه است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: در برخی مناطق دیگر مانند قم شبکه مصرف آب به صورت دیگری است. در آنجا ایستگاه هایی پیش بینی شده که می توان برای مصارف آبی از آنها استفاده کرد، در نتیجه آبی که در شبکه موجود است می تواند برای مصارف غیرشرب مورد استفاده قرار گیرد.

محمودی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، سیاست وزارت نیرو درباره تفکیک آب شرب از بهداشتی به نحوی است که باید به سمتی برویم که سیستم دو شبکه ای تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی اتفاق بیافتد ولی راهکار آن در تمام مناطق کشور یکی نیست.

قائم مقام وزیر نیرو گفت: در جایی ممکن است تامین آب شرب از طریق آب بسته بندی باشد که در اینصورت می توان شبکه موجود را به آب بهداشتی اختصاص داد. در جایی نیز ممکن است برای تامین آب فضای سبز و پارک ها به نحو دیگری برنامه ریزی کرد.

وی همچنین به امکان ایجاد کانون های برداشت آب در شهرها اشاره کرد و افزود: در این مورد با تضمین کیفیت آب موجود در این مراکز برای مصارف شرب، آب موجود در شبکه به مصارف غیرشرب و عمومی اختصاص خواهد یافت.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: به عنوان یک سیاست، این برنامه در وزارت نیرو و شورای عالی آب پذیرفته شده است و به عنوان یک سیاست اصلی دنبال خواهد شد که البته نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی است.