به گزارش افکارنیوز؛ نیم صفحه روزنامه های اقتصادی امروز(چهارشنبه ۵ آذرماه) به شرح زیر است:

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/Tafahomnews.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/Taadol.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/AbrarEghtesadi.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/DonyayeEghtesad.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/HadafEconomic.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/GostareshSMT.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/KasboKarNews.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/JahanSanat.jpg

http://www.pishkhaan.net/Archive/1393/09/13930905/Jahan-e-Eghtesad.jpg