به گزارشافکارنیوز،حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده در حالی که این شاخص در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای کشور درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴.۴ درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۳) تاکنون با ۲۲ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به هفت میلیارد و ۷۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، هشت میلیارد و ۷۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، تغییر چندانی را نشان نميدهد. هماکنون مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور ۴۷.۴ ميليارد مترمكعب گزارش شده که ۴۱ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر است.