به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۹۳ منتشر شد.

براین اساس با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم(تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ باعثکاهش یا افزایش شدید متوسط(حسابی) قیمت در سطح کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده(متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه می‌شود، استفاده خواهد شد تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی

متوسط قمیت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۷۲۴۸ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۱.۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است، در میان استان‌های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده ۳۸۷۷۱ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۳ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با ۵۰ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۱۹۷۷۰ هزار ریال به دست آمده است.

حداقل، حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین با زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل: نیمه اول ۹۳