به گزارش افکارنیوز، محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: برای تأمین نیاز داخلی کشور به برخی محصولات کشاورزی باید آن را از طریق واردات فراهم کرد اما واردات باید براساس برنامه مدونی انجام شود تا به تولید داخل لطمه‌ای وارد نشود.

وی افزود: ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک قرار دارد و به همین علت در تولید برخی محصولات با محدودیت روبرو هستم اما در مقابل در تولید برخی محصولات مزیت نسبی داریم.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم منابع پایه را حفظ کنیم، اظهار داشت: باید بر اساس یک الگوی کشت جامع و با در نظر گرفتن بهره‌وری در تولید و مصرف آب، تا آنجا که امکان دارد نیازمان را از داخل تأمین کنیم.

توکلی با بیان اینکه در کشور با بحران آب مواجه هستیم، اظهار داشت: باید تولیدات محصولات کشاورزی براساس الگوی کشت سازگار با محیط برنامه‌ریزی شود و براساس اصول علمی اقدام به تولید محصولات کشاورزی کنیم.

وی افزود: تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور باید براساس میزان بهره‌وری انجام شود و در مناطقی که بهره‌وری تولید یک محصول پایین است از کشت آن محصول خاص در آن منطقه خودداری کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه قانون افزایش بهره‌وری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش تولید است، اظهار داشت: مشکل اینجاست که این قانون اجرایی نمی‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که راندمان آب در کشاورزی پایین است و امکان توسعه سطح زیر کشت هم وجود ندارد، تصریح کرد: باید با بهرهگیری از دانشهای نوین در کشاورزی و استفاده از سیستمهای نوین در آبیاری بهرهوری را افزایش داد.