به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران با انتشار اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در زمستان ۱۳۹۳ اعلام کرد: در این فصل در شهر تهران، تعداد ۲۴۱۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۶.۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۳.۴ درصد کاهش داشته است.


این تعداد پروانه حدود ۵.۰ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادر شده ۱۱ پروانه(۰.۵ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۴۰۶ پروانه(۹۹.۵ درصد) مربوط به احداثساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۶.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۳.۲ درصد کاهش داشته است.


مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۳ حدود ۳۹۰۷.۹ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۶.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۴.۵ درصد کاهش داشته که در حدود ۱۸.۱ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.


همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداثساختمان حدود ۱۶۲۴ مترمربع و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی حدود ۱۲۲۳ مترمربع بوده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۹۳۹۴ واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۰.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۱ درصد کاهش داشته است.


این تعداد واحد مسکونی، ۱۶.۸ درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداثساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداثساختمان ۸.۱ واحد و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی نیز ۷.۸ واحد بوده است.


مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در حدود ۸۲۰.۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۴.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۹.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداثساختمان ۳۴۱ مترمربع و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی حدود ۲۷۳ مترمربع بوده است.


از مجموع پروانه‌های صادره برای احداثساختمان‌های مسکونی، ۰.۱ درصد برای احداثساختمان‌های یک طبقه، ۰.۰ درصد برای احداثساختمان‌های دوطبقه، ۰.۹ درصد برای احداثساختمان‌های سه طبقه، ۵.۲ درصد برای احداثساختمان‌های چهار طبقه و ۹۳.۸ درصد برای احداثساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است.

نقاط کشور

در زمستان سال ۱۳۹۳، تعداد ۴۸۰۸۵ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱۱.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۳.۴ درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌های صادر شده ۴۶۵۶ پروانه(۹.۷ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۴۳۴۲۹ پروانه(۹۰.۳ درصد) مربوط به احداثساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲۱.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد کاهش داشته است.


مجموع مساحت‌ زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در حدود ۲۱۵۴۲.۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۸۷.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۸.۶ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداثساختمان ۴۹۶ مترمربع و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی ۴۲۴ مترمربع بوده است.


تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در زمستان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۱۵۴۳۴ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۷۷.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۷.۷ درصد کاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداثساختمان ۲.۷ واحد و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی ۲.۸ واحد بوده است.


مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداثساختمان در حدود ۱۴۷۰۵.۰ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۸۶.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداثساختمان ۳۳۹ مترمربع و در پروانه‌های احداثساختمان مسکونی ۲۷۸ مترمربع بوده است.

از مجموع پروانههای صادره برای احداث ساختمانهای مسکونی، در حدود ۳۰.۷ درصد برای احداث ساختمانهای یک طبقه، ۲۷.۷ درصد برای احداث ساختمانهای دو طبقه، ۱۵.۳ درصد برای احداث ساختمانهای سه طبقه، ۹.۶ درصد برای ساختمانهای چهار طبقه و ۱۶.۸ درصد برای احداث ساختمانهای پنج طبقه و بیشتر است.