به گزارشافکارخبر، محمدرضا رضازاده با بیان اینکه طرح گسترش پوشش های نانو که در سطح دریاچه سدها در حال مطالعه است، به شرط تغییر ندادن کیفیت آب محقق خواهد شد، گفت: نانو به کمک دریاچه سدهای کشور می آید.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: تبخیر از سطح دریاچه سدهای کشور به حدود ۳ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است که با استفاده از فناوری نانو کاهش خواهد می یابد. وی تصریح کرد: نتیجه این مطالعات تا یک سال آینده مشخص می شود.

وی همچنین ساخت سدهای زیرزمینی را نیز مانع تبخیر آب در دریاچه ها دانست و گفت: ساخت سد کوه دشت در حال مطالعه است. رضازاده قسمت های شرقی و شمال غرب کشور را دارای ظرفیت احداثاین نوع سد اعلام کرد و افزود: تفاوت جنس لایه های مختلف زیرزمینی و جنس زمین تعیین کننده امکان احداثاین نوع سد است.

رضازاده با اشاره به اینکه ساخت این سدها بدون نیاز به صرف هزینه های سنگین برای احداثکانال امکانپذیر است، تصریح کرد: در نقاطی که امکان احداثاین سد فراهم شود با حفر یک چاه آن منطقه تبدیل به یک نقطه بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: در کشور ما که بارش در زمان مناسب با نیاز مصرف اتفاق نمی افتد، می توان سیلاب ها را با تغذیه مصنوعی به سفره های آب زیرزمینی منتقل و در آنجا نگهداری کرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه امکان بهره برداری از این سدها در حجم های خیلی بزرگ امکانپذیر نیست، افزود: پس از حفاری، دیواره هایی در زمین ایجاد می شود و آب درحال جریان را در زمین حبس می کنیم که این روش حفظ سفره های آب زیرزمینی را بدون تبخیر آن محقق می کند.