به گزارشافکارخبر، ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروح کشور گفت: ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در روستاها ایجاد می شود این در حالی است که ۲۶،۸ درصد جمعیت کشور را روستایی و عشایری تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه از ۶۴ هزار روستایی ۳۹ هزار روستا بالای ۲۰ هزار خانوار هستند گفت: نخستین بحثما درباره روستا باید تغییر نگاه به روستاها باشد و باید این مناطق را کانون تولید ارزش آفرینی بدانیم و مادامی که روستاها محل سکونتگاه باشد به توسعه نمی رسند و اقتصاد مقاومتی که نقش اصلی را روستاها در آن ایفا می کنند محقق نمی شود.

وی در ادامه به سه بحثاصلی احساس مشارکت مردم در توسعه، نظم دادن و سیستماتیک عمل کردن اشاره کرد و گفت: این سه مهمترین مسئله ای است که در روستاها باید عملی شود و ما با هماهنگی دستگاههای مربوطه در این خصوص برنامه ریزی کرده ایم و برنامه مشارکت مردم در توسعه روستایی و عشایری را داریم.

رضوی با بیان اینکه از سال ۹۳ تاکنون هزار روستا خالی از سکنه شدند گفت: این لطمه ای به اقتصاد می زند و مردم تولید کننده به مصرف کننده و حاشیه نشین شهرها تبدیل می شوند و باید در این خصوص مهاجرت معکوس را عملی کنیم.

وی در ادامه به پرداخت وام خوداشتغالی در روستاها اشاره کرد و گفت: مبلغ این وام ۲۵۰ میلیارد تومان بود که مجلس آنرا به ۳۵۰ میلیارد ارتقا داد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروح کشور به شبکه خبر افزود: البته وامهای خوداشتغالی در کشور ما در بررسیها نمره و عملکرد مثبتی نگرفته است بنابراین باید این وامها با مشارکت صورت گیرد که مبنای ما برای اعطای وام تشکیل تعاونیها با حضور ۵۰ هزار خانوار است.

وی با بیان اینکه یکی از شرایط توسعه پایدار مشارکت مردم است گفت: هدف از تشکیل این تعاونیها نیز این است که وامهای داده شده با نظارت خرج شود.

رضوی در ادامه با بیان اینکه ما موفق شدیم حساب اقتصادی روستاها را برای نخستین بار با همکاری سازمان آمار ایران بدست آوریم گفت: ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در روستاها انجام می شود که در این در حالیست که ۲۸،۶ درصد جمعیت کشور را روستاییها و عشایریها تشکیل می دهند.

وی افزود: صنعت و معدن در روستاها ۵۹ درصد، خدمات ۱۰ درصد و کشاورزی ۳۸ درصد کار، اشتغال و ارزش افزوده دارد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروح کشور در ادامه با بیان اینکه ۵۴ درصد تولید اقتصاد کشور در روستاها انجام می شود گفت: این در حالیست که ۴۶ درصد آن به شهرها اختصاص دارد و در بعد خدمات نیز ۱۴ درصد مربوط به روستا، ۸۶ درصد به شهرها اختصاص یافته است.

وی در ادامه افزود: اکنون وظیفه ای که دولت دارد این است که شرکتهای دانش بنیان را به روستاها ببرد و اکنون در برخی از روستاها ما شرکت های دانش بنیان داریم.

رضوی در ادامه بر ضرورت حفظ روستاها اشاره کرد و گفت: روستاها در بعد تأمین امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد.