شکاف درآمدی بیشتر شد

گروه اقتصادی- تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 1389 تا 1394 منتشر شده است. بر پایه این گزارش، نابرابری‌های درآمدی طی سال‌های فعالیت دولت روحانی بیشتر شده است.

به گزارش افکارنیوز، به عبارتی، در حالی که ضریب جینی در کل در سال 1391 حدود 0.37 بوده، در سال 1394 این رقم به 0.39 افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد که شکاف درآمدی در کشور طی سه سال گذشته افزایش یافته است.

ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و برعکس، هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد، یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد، یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص ضریب جینی در شهرها نشان می‌دهد که ضریب جینی از 0.35 در سال 1391 به 0.37 در سال 1394 افزایش یافته است. این شاخص در روستاها این‌گونه بوده است: در سال 1391 حدود 0.33 درصد و در سال 1394 حدود 0.34 درصد.

Capture (3)

مریم فکری