به گزارش دنياياقتصاد، خانم هاله محمد ناصرافزود: ایران در راستای مسکن گام های بسیار بلندی برداشته است. وزیر مسکن و آبادانی سوریه با بیان پرسشهای متعدد جویای اطلاعاتی در خصوص تسریع در نحوه ساز و ساخت در این شهر شد و اظهار كرد: در بازدید از شهرهای جدید از این همه عظمت در فنآوری و تکنولوژی در ساخت و ساز کشور ایران تعجب میکنم. وی تاکید کرد: البته رعایت معماری ایرانی در این شهر میتواند حس ایرانی بودن را در بیننده ایجاد کند که کمتر به چشم میخورد. سعید صابونی مدیرعامل شهر جدید پرند نیز با اشاره به دو نقشه ساخت و ساز در آذر ۸۸ نسبت به خرداد ۸۹ میزان حجم ساختوساز در این مدت کوتاه را عنوان کرد و گفت: ظرف ۲ سال بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این شهر در حال ساخته شدن است که در مقایسه با گذشته رشد چندین برابری داشته است؛ چرا که ظرف ۲۰ سال تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی در این شهر ساخته شده است.