به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اعلام این پیشنهاد گفت: باید دید که در مقام اجرا مجری چه طور میخواهد آن را اجرا کند.

وی افزود: اگر بنا باشد اقتصاد را قفل کنیم منحرف شده‌ایم، این طرح قابل قبول است و از اقدامات مهم مجلس است اما این امور این لایحه را زیر سوال می‌برد.

یوسف‌نژاد نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت که ماده ۱۶ مکمل ماده ۱۵ است و عدم وجود ماده ۱۶ ماده ۱۵ را بی‌اثر می‌کند.

حیدری دستنایی نماینده اردل نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: برای ارتباط لایحه ۱۵ و ۱۶ راه حل وجود دارد یعنی اگر به حذف این ماده رای دهیم می‌توانیم با اصلاحاتی ماده ۱۵را درست کنیم، معتقدیم که باید ساز و کاری تعریف کرد که با حداکثر بررسی‌ها تفکیک را انجام دهیم.

این پیشنهاد به موافقت نمایبندگان نرسید اما کل ماده با ۱۱۴ موافق و ۱۵ مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

به موجب ماده ۱۶ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۵) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمههای ماده مذکور و سایر هزینههای قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.