به گزارش افکارنیوز،

 طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی از سال 1365 به صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می شود.

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح های عمرانی (109 مورد) با ارسال پرسشنامه ی مربوط از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری های نمونه ی مجری طرح های عمرانی در سطح استان تهران جمع آوری می شود. این طرح در مرداد ماه سال 97 برای جمع آوری اطلاعات مربوط به نیمه ی  اول همان سال اجرا شده است.

 بر اساس نتایج حاصل از این آمارگیری، متوسط دستمزد ساعتی برخی از نیروی های انسانی شاغل در طرح های عمرانی در نیمه ی اول 97 و تغییرات آن نسبت به دوره ی قبل و دوره ی مشابه سال قبل به شرح جدول زیر ارائه می شود.

در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری(نقاش درجه دو ساختمان) با 22.7 درصد دارای بیش ترین افزایش و « کمک آرماتوربند» با 3.8 درصد، دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره ی قبل بوده اند.

 همچنین ، مقایسه ی متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره ی مشابه سال قبل نشان می دهد که بیش ترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به « راننده ماشین های سبک-سواری» با 28.5 درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به « جوش کار لوله های فولادی» با 4.0 درصد بوده است.