به گزارش فارس، در حالی که بحث بر سر انتخاب یکی از ۴ سناریوی مطرح در ستاد هدفمندی یارانهها درباره قیمت بنزین یارانهای در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها ادامه دارد، خبرهای رسیده حاکی است، یکی از این سناریوها شانس بیشتری برای مبنا قرار گرفتن در فاز دوم دارد.

بر اساس این سناریو بنزین آزاد با قیمت هزار تومان در هر لیتر به فروش می‌رسد و قیمت و سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای شخصی و حمل‌ونقل عمومی ثابت می‌ماند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر بنزین یارانه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان در هر لیتر به خودروهای شخصی و عمومی ارائه می‌شود که بر اساس این سناریو این قیمت در کنار سهمیه این خودروها در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد.

در عین حال پیشنهادی نیز مطرح شده است که بر اساس آن به جای اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به هر خودرو، به هر خانواده سهمیه بنزین ارائه شود تا خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند بیش از دیگر خانواده‌ها از سهمیه بنزین بهره نبرند.

پیش از این یک منبع آگاه در ستاد هدفمند کردن یارانه ها به خبرنگار فارس گفته بود: " به احتمال قوی بنزین آزاد در گام دوم هدفمند کردن به ۱۰۰۰ تومان می رسد و تا پایان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز تغییر نخواهد کرد اما بحثبر سر قیمت بنزین نیمه یارانه ای ادامه دارد و ۴ سناریو براساس بنزین نیمه یارانه ای تهیه شده است. "

در حال حاضر بنزین معمولی آزاد به قیمت ۷۰۰ تومان در هر لیتر به فروش میرسد. بعضی کارشناسان معتقدند با جهش یکباره قیمت ارز در بازار عملا هدفمندی یارانهها به جای پیشرفت، به عقب رفته است و قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی از قیمت فوب خلیجفارس و قیمتهای بینالمللی فاصله گرفته است.