سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به  ادغام بانک های نظامی گفت: در حالی ادغام بانکها به عنوان جزئی از تحول نظام بانکی وارد مرحله عملیاتی شده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است که باید مدیریت تغییر و تحول در مسیر ادغام به درستی و مهندسی شده صورت گیرد.

 وی  افزود: ادغام بانک‌ها صرفاً یک حساب و کتاب مالی نیست و نباید تنها از دریچه های مالی  به آن نگریست ، بلکه ادغام دو فرهنگ و  گاهی دو یا چند مکتب است که ممکن است  ناهمگونی آنها مشکلات و ناهنجاری های متعددی به وجود آورد.

عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: مدیریت فرهنگ ،مدیریت استرس بازسازی منابع انسانی ،مقاومت در برابر تغییر ،ناامنی شغلی ،تخلیه استعدادها ،کم انگیزگی و موارد مشابه تنها شماری از این چالش ها است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا احتمال عدم قطعیت و شکست را کاهش دهد .

مسولیت پذیری و شفافیت مالی زیربنای شاه کلید موفقیت ادغام

طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان کرد: زمانی که دو بانک با یکدیگر ادغام می شوند باید تمامی مسائل آنها شناخته شده و برای آن برنامه ریزی شود ،مسائلی از قبیل سودآوری، بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی از مهمترین مولفه های ادغام است باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خاطرنشان کرد : بسیار مهم است که بدانیم مبنای شکل گیری موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی بر چه مبنایی استوار بوده و اساسا میزان بدهی و ناترازی که در صحبت‌های رئیس بانک مرکزی شنیده می‌شود، چگونه است ؟و از سوی دیگر منافع مردم چگونه تامین خواهد شد؟

طباطبایی مزدآبادی معتقد است: زمانی که ادغام موسسات با یک بانک تداعی کننده یک دور باطل باشد که احساس مسئولیت موسسات مالی و بانک های زیان ده را به گردن بانک بزرگتر و بانک بزرگ تر آن را به گردن بانک مرکزی و سپس بانک مرکزی آن را به گردن دولت انداخته و در نهایت ملت مقصر جلوه داده شوند دور باطلی است ،که تاوان سوء مدیریت آن را مردم و سرمایه‌گذاران  می پردازند.

عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین معتقد است :مدیریت منابع انسانی در بانک های ادغام شده مهمترین گام در فرآیند ادغام است که اگر به درستی هدایت شود ،می توان گفت ادغام مسیر صحیحی را طی خواهد کرد ،اما اگر سیاست های مدیریتی با منابع انسانی از جمله اصول شایسته سالاری،  استخدام ،گزینش های مدیران میانی و بالا و آموزش و کارکنان تغییر پیدا نکند ادغام به بیراهه خواهد رفت .

این استاد دانشگاه تأکید کرد: مدیریت کلان بانک ادغام شده نیز از مهمترین استراتژی های طرح ادغام است، به این معنا که مدیران اجرایی بانک های ادغام شده به جای تمرکز بر فعالیت‌های روزمره باید روی پروژه ادغام تمرکز کرده و کارکنان مجموعه تحت مدیریت خود را از مزایای ادغام باخبر کرده و از گسترش شایعات جلوگیری کنند،به عبارتی مدیریت کلان مجموعه ادغام شده باید به طور مستمر اطلاعات و آموزشهای لازم را برای یک دست سازی مجموعه ارائه کرده و با ترسیم چشم انداز واضح و روشن از قرار دادن ادغام در فضایی مبهم و خاکستری جلوگیری کند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری همچنین معتقد است :باید کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم زایی با خلق پول در بانک ادغام یافته بزرگ مورد توجه قرار گیرد تا سقف خدمات‌دهی افزایش پیدا کند،به گونه ای که  اصلاح نظام بانکی در قالب ادغام به نتیجه موثر و شفافیت مالی منتج شود.

بانکها چگونه به کمک عبور از تورم خواهند آمد؟

طباطبایی مزدآبادی همچنین در پاسخ به این سوال که بانکها چگونه می توانند برای عبور از بحران اقتصادی به کمک شهروندان بیایند؟ گفت: تامین بازار مالی کوتاه مدت باید توسط بانک ها انجام شود و در تامین مالی ابزارهای نوینی ارائه کنند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد : سکوک اجاره یکی از ابزارهای مالی نوین است که می تواند در ایجاد بازار کوتاه مدت مالی مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت در واقع صکوک می توانند جایگزین اوراق قرضه باشند و به عنوان گواهی هایی که با ارزش اسمی برابر پس از انجام ‌نشدن عملیات پذیره‌نویسی نشان دهنده پرداخت مبلغ توسط خریدار  محسوب شوند که  دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع حاصل از دارایی یک پروژه در حال سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید ،که نوعی اوراق بهادار به صورت مشاع شمرده می‌شود.

این کارشناس بانکی همچنین تاکید کرد : ایجاد یک صندوق زمین و ساختمان که بتواند ضمن ایجاد انگیزه ساخت وساز به نیاز مسکن نیز پاسخ دهد از دیگر ابزارهای نوین مالی است که می تواند توسط بانک ها ایجاد شود.