به گزارش افکارنیوز، مصطفی پورمحمدی به خبرآنلاین گفت: "ما چند سال قبل بخشی از تخلفات را دیده بودیم که گزارش کردیم بعد ما مطلع شدیم که اینها دارند بانک ایجاد میکنند. از نظر ما بانک موضوعش مهمتر از این کشف است چون خدای نکرده اگر اینها بانک را ایجاد میکردند این کشف اصلاً اتفاق نمیافتاد و زود بدهکاریهایشان را پاس میکردند و از منابع بانک برمیداشتند و بدهیهایشان را میدادند و اصلاً کسی هم نمیفهمید و بعد هم که میفهمیدند میگفتند که ما که نخوردیم، ما با سودش تعهداتمان را وفا کردیم، آنقدر هم کارگر داریم، آنقدر هم موسسه داریم و مردم به ما اعتماد دارند و داریم. خدمت میکنیم در جامعه و دو تا اشتباه هم کردیم و معذرت میخواهیم. هر چقدر بگویید خسارت آن را میدهیم."

به گفته او لغو مجوز بانک اما بازی آنها را خراب کرد: " ما وقتی رفتیم سراغ بانک دیدیم بانک مشکل دارد با قدرت ایستادیم و با فاصله زمانی کوتاهی دو ماه و نیم عملیات شناسایی ما روی بانک صورت گرفت و پرونده را تشکیل دادیم و گزارش اولیه دادیم ۳۵ روز بعد از آن گزارش نهایی را تکمیل کردیم و ارائه دادیم و بانک مرکزی هم فعالیت بانک اریا را متوقف کرد. "

پورمحمدی گفت: " جلوگیری از بانک مصادف شد با عدم تسویه بدهی‌های بانکی آنها. آنها فکر می‌کردند چون دارند صاحب بانک می‌شوند، می‌توانند با سرعت کارشان را پیش ببرند و از آن ال‌سی‌های در بانک ملی استفاده کنند. قبلاً آهنگ حرکتی‌شان آرام بود تولید ال‌سی جعلی در حدی بود که بتواند پاس کنند و بعد‌اً جابه‌جا کنند. اما از آن موقع که مجوز بانک را گرفتند یعنی آخر اسفند ۸۹ به سرعت ال‌سی‌های جعلی تشدید شد. گفتند تا چند ماه دیگر بانکمان راه می‌افتد از مردم پول جمع می‌کنیم می‌دهیم و راحت و دیگر تمام می‌شود و یک سال دو سال هم سود نمی‌خواهیم تا این بدهی‌هایمان را پاس کنیم و بعد دیگر مال خودمان می‌شود. ما وقتی جلوی بانک را گرفتیم اینجا ضربه خورند. ما هم متوجه این ال‌سی‌های جعلی نبودیم. ال‌سی جعلی را خود سرپرستی اهواز فهمید. "

به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور، اولین کاشف السی جعلی خود سرپرستی و بازرسی بانک صادرات خوزستان است: "آنها فهمیدند. مدیر عامل بانک صادرات تا متوجه شد سریع گفت که گزارش به دادستانی اهواز دهید و به اداره اطلاعات بعد از دو روز هم به ما گزارش دادند. ما چون سابقه این گروه را داشتیم و بانک آریا هم متوقف و جلویشان را هم گرفته بودیم، اشراف داشتیم به این گروه. با قوت بیشتری وارد پرونده شدیم چون سابقه این گروه را داشتیم ولی از السی جعلی خبر نداشتیم با گزارش بانک صادرات ما از این السی جعلی مطلع شدیم."