به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  سه شنبه ۱۷ تیر ماه به بیان مسائلی همچون بورس آماده موج جدید صعود، ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال، فاصله اقتصاد از تله ابرتورم، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین مردم دست به جیب برای دارادوم، افشای نام متخلفان ارزی، فرار مالیاتی در روز روشن!، چهره نگاری نقدینگی ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۷ تیرماه به شرح زیر است:

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی

بورس آماده موج جدید صعود/ ۲ راهکار برای جبران کسری بودجه امسال/ افشای نام متخلفان ارزی