تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی به شکل عامدانه تصاویر حمل پرچم رژیم صهیونیستی از سوی حمله کنندگان به ساختمان کنگره را نادیده گرفته و سانسور کردند. اما این مسأله از دید برخی رسانه‌ها دور نمانده و به چرایی علاقه طرفداران ترامپ به رژیم صهیونیستی و چرایی سانسور این تصاویر پرداخته‌اند.

وبسایت روزنامه القدس العربی در این باره نوشته است که سانسور تصاویر پرچم رژیم صهیونیستی در ماجرای حمله به ساختمان کنگره، تعجب آور نیست و رسانه‌ها از تبعات منفی این کار ترس دارند.

 وبسایت «مونداویز» به قلم «فیلیپ وایس» نوشته است که حمل پرچم رژیم صهیونیستی نشانگر همپیمانی  گروههای راستگرای تندرو در آمریکا با این رژیم است، رژیمی که بر پایه نژادپرستی و حجم وسیعی از افکار تندروانه بنا شده است.

او در ادامه نوشت که تندروهای آمریکا دچار تناقض درونی هستند؛ بدین صورت که گروه‌های راستگرای آمریکا به شکل علنی با یهودیان مشکل دارند، اما همزمان به اعتبار اینکه اسرائیل یک رژیم تشکیل شده بر مبنای برتری نژادی است، دوستدار اسرائیل هستند. از سوی دیگر با اسرائیل در خصوص اسلامی و کشورهای عربی نظرات مشترکی دارند.

 

«فیلیپ وایس» سپس نوشت که بسیاری از گروه‌های تندروی آمریکایی، به این خاطر اسرائیل را تأیید و حمایت می‌کنند که از نظر آن‌ها این رژیم می‌تواند یهودیان را در سرزمین اشغالی و به دور از آمریکا متمرکز کند.

او تأکید کرد که برافراشته شدن پرچم رژیم صهیونیستی در یورش به ساختمان کنگره، اتفاقی نیست و این رژیم با آشوبگران افکار نژادپرستانه مشترکی دارد.