مکسین واترز، نماینده دموکرات گفت: نباید به این رئیس جمهور اجازه دهیم که بدون استیضاح و محکومیت قطعی، رها شود؛ دموکراسی ما در خطر است.

ترامپ به تروریست‌های داخلی پول داده و اسناد آن موجود است.