در این فیلم ییچ خوردن پای جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا روی پله های هواپیما هنگام بازگشت به واشنگتن را خواهید دید.