در گزارش ستاد حقوق بشر به نقل از اداره پلیـس جنایـی فـدرال آمده است که مـوارد خشـونت جنسـی علیـه خردسـالان در آلمـان در سـال گذشـته بـه طـور متوسـط بـه ۴۹ قربانـی در روز رسـیده اسـت. ایـن داده هـا نشـان مـی دهـد کـه در سـال ۲۰۲۱، ۱۷ هزار و ۷۰۴ کـودک زیـر ۱۴ سـال قربانـی خشـونت جنسـی شـده انـد کـه ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۰ کمــی بیــش از ۱۶ هزار و ۹۰۰ فقره بــوده که از ایــن تعــداد، ۲ هزار و ۲۸۱ کــودک کمتــر از ـ۶ سال سـن داشتــه انـد.

ایـن گـزارش همچنیـن نشـان می دهد کـه تعـداد مـوارد ثبـت شـده مربــوط بــه پخــش آنلایــن یــا تولیــد تصاویــر کــودک آزاری یــا ســایر مــوارد در ســال گذشـته دو برابـر شـده و بـه ۳۹ هزار و ۱۷۱ مـورد رسـیده اسـت کـه کمـی بیـش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ مـورد در سـال ۲۰۲۰ اسـت.

در ادامه گزارش ستاد حقوق بشر آمده که سـوء اسـتفاده جنسـی از کـودکان پدیـده ای جهانـی اسـت کـه اروپـا کانـون اصلــی آن است. آمارهــا نیــز نشــان مــی دهــد کــه اروپــا قطــب تولیــد و انتشــار تصاویـر سـوء اسـتفاده جنسـی از کـودکان اسـت.

میــزان محتــوای آنلایــن آزار جنســی کــودکان در ســال ۲۰۲۱ در آلمــان در مقایســه بــا ســال ۲۰۲۰ تقریبــاً ۱۰ برابر شده اســت. ارقــام برخــی مراکــز تحقیقــات بیــن المللــی نشـان مـی دهـد کـه هلنـد، فرانسـه، لتونـی و آلمـان کشـورهایی هسـتند کـه بیشـترین میـزان سـوء استفاده جنسـی از کودکان در اتحادیـه اروپا را ترویج مـی دهنـد.

برخـی نهادهــای حقــوق بشــری  تخمیــن مــی زنـنـد کــه حــدود ۶۲ درصــد از تمــام مطالــب شـناخته شـده سـوء اسـتفاده جنسـی از کـودکان در یکـی از کشـورهای اتحادیـه اروپـا میزبانـی شده که آلمان میزبـان حدـود سه درصد از کل جهان اسـت.

بــه گفتــه مقام های مسئول، یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــه رشــد این پدیده دامــن مــی زنـد، ایـن واقعیـت اسـت کـه بسـیاری از کـودکان و نوجوانـان آزادانـه تصاویـر جنسـی کـودکان و دانـش آمـوزان جـوان را در گـروه هـای چـت در برنامـه هایـی ماننـد واتـس اپ، اینسـتاگرام یـا اسـنپ چـت توزیـع مـی کننـد.

گزارش ستاد حقوق بشر از افزایش آزار و اذیت کودکان در آلمان

شیوع جهانی آزار جنسی کودکان و نوجوانان

براساس این گزارش، تخمیـن زده مـی شـود کـه ۹.۷ درصـد از مـردان و ۷.۱۹ درصـد از زنـان در سـطح جهـان قبـل از ۱۸ سـالگی آزار جنسـی را تجربـه کـرده انـد. این میزان در آمریکا برای مردان ۵.۷ درصد و برای زنان ۳.۲۵ درصد بود. -بالاتریــن میــزان شــیوع ســوء اســتفاده جنســی از کــودکان از نظــر جغرافیایــی در آفریقـا ۴.۳۴ درصد بـود و اروپـا کمتریـن میـزان شـیوع (۲.۹ درصد) را نشـان می دهد.

در آمریـکا و آسـیا نـرخ شـیوع بیـن ۱.۱۰ تـا ۹.۲۳ درصـد است. آفریقــای جنوبــی بالاترین میــزان شــیوع را بــرای مــردان (۹.۶۰ درصــد) و زنــان(۷.۴۳ درصد) داراست. اردن در رده دوم بالاترین میــزان شــیوع در مــردان (۲۷ درصــد) و پـس از آن تانزانیـا با(۲۵ درصـد) اسـت.