خط و نشان مقام ارشد ارتش برای اسرائیل و آمریکا

امیرسرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس شهدای عزیز درس شجاعت، مردانگی، تحمل در مقابل شرایط سخت، ظلم ستیزی و مبارزه با ظالمین را به ما آموختند و امثال شهید قرنی‌ها در دفاع مقدس کم نبودند.

بنابر روایت ایسنا، معاون اجرایی ارتش گفت: شهید قرنی در دوران شاه از تمام زیبایی‌ها و تعلقات مادی گذشت و یک تنه در مقابل فساد دستگاه طاغوت ایستادگی کرد، به دنبال این ایستادگی بود که از ارتش اخراج و زندانی شد.

خط و نشان مقام ارشد ارتش برای اسرائیل و آمریکا