به گزارشافکارنیوز،الیوم السابع اظهار کرد: شعبه چهارم مدنی دادگاه جنوب قاهره امروز دوشنبه(۵ اسفند) به ریاست قاضی «شریف لطفى» به دادخواست قضایی ارائه شده مبنی بر مصادره اموال غیر‌ قانونی تصاحب شده توسط «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر، برخی از نزدیکان و مقامات ارشد دولت وی رسیدگی و در نهایت این دادخواست را رد کرد.

پیش از این قاضی محمد مجدی به نیابت از بیش از ۸۰ نهاد مدنی از جمله برخی از سازمانهای حقوق بشر در مصر، طی ارائه دادخواستی به دادگاه مدنی این کشور، خواستار مصادره اموال غیر قانونی حسنیمبارک دیکتاتور مخلوع مصر، علاء و جمال مبارک فرزندان وی، حبیبالعادلی وزیر کشور سابق، زکریا عزمی رئیس سابق دیوان ریاستجمهوری، صفوتالشریف رئیس سابق مجلس شورا، احمد عز دبیر حزب وطنی منحل شده، محمد ابراهیم سلیمان وزیر سابق مسکن مصر شده بود.