شبکه العربیه از انتقال محل برگزاری گفتگوهای سوریه که قرار بود هجدهم ماه جاری برگزار شود، خبر داد.

این شبکه در این رابطه اعلام کرد: گفتگوهای سوریه که قرار بود هجدهم ماه جاری در وین پایتخت اتریش برگزار شود، به نیویورک انتقال یافته است.

این شبکه تا کنون به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرد.