به گزارش افکارنیوز،
فرید زکریا در اظهار نظر خود در شبکه "سی ان ان" تصریح کرد: "فکر می کنم که عربستان هم پیمان ثابت آمریکا از مدتهای مدید است و درسایه این امر، عربستان برای حمایت از منافع آمریکا نزدیکتر است. معتقدم که به طور کلی آمریکا باید از عربستان حمایت کند".

وی افزود: "مشکل این است که تا همین امروز، این آمریکا بوده است که از عربستان و نظام هایی مثل نظام ژنرال السیسی در مصر حمایت کرده است.

زکریا اذعان کرد که این حمایتهای آمریکا تروریسم را تغذیه کرده است، "چرا که مردم می گویند: به آمریکا نگاه کنید که از همه این نظام ها که به ما ظلم می کنند، حمایت می کند."

فرید زکریا گفت: "این امر شبیه به شمشیری دولبه است، ما خواهان حمایت از عربستان هستیم اما در سوی دیگر قضیه، این امور مشکل آفرین شده است".