به گزارش افکارنیوز،
جان کلی در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفت: ما به دنبال افزودن کشورهای دیگری به فهرست هفت کشور منع شده نیستیم ولی به دنبال افزودن شیوه های بررسی در فرایند پذیرش مهاجران هستیم؛ اینکه بدانیم چه کسانی هستند، چه سابقه و زمینه ای دارند و اگر کشورها نخواهند در بررسی های بیشتر با آمریکا همکاری داشته باشند، اتباع آن کشورها به این ترتیب دیگر نمی توانند به آمریکا بیایند.

وی ادامه داد: آمدن به اینجا حق به حساب نمی آید و اگر نخواهند همکاری کنند، مشکلی نیست ولی در حال حاضر کشور دیگری نیست که در فهرست منع مسافرت به آمریکا افزوده شود. امید داریم که بتوانیم با برخی از کشورهایی که در منع مسافرت قرار دارند، همکاری کنیم تا شیوه بررسی به شکلی که برای ما راضی کننده باشد، بهبود یابد و بتوانیم درهای خود را به روی شهروندان آنان باز کنیم.