به گزارش افکارنیوز،

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با بی بی سی تاکید کرد: بریتانیا نمی تواند دسترسی کاملی به بازار یکپارچه و ساده اتحادیه اروپا داشته باشد، اگر اصول ساختاری را که اتحادیه اروپا بر مبنای آن پایه گذاری شده است، قبول نکند، اصولی مثل آزادی جابجایی مردم و صلاحیت دادگاه های اتحادیه اروپا.

وی در ادامه تصریح کرد: بریتانیا بی شک درباره یک رابطه بی نظیر با اتحادیه اروپا پیش از ترک آن در سال آینده مذاکره خواهد کرد ولی هرگونه توافقی باید مطابق و هماهنگ با قوانین و اصول اتحادیه اروپا باشد.

رئیس جمهور فرانسه گفت: برای دسترسی کامل به بازار یکپارچه و متحد اروپا شما باید در بودجه سهیم شوید و 4 اصل اساسی اتحادیه اروپا را قبول کنید.

این اظهارات به ضرر موضع برخی طرفداران برگزیت است که خواستار کنترل مهاجرت و رد صلاحیت دادگاه های اتحادیه اروپا پس از خروج از اتحادیه اروپا هستند ولی در عین حال می خواهند بریتانیا به بازار یکپارچه و متحد اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد.