به گزارش افکارنیوز،

کمیته بین المللی صلیب سرخ از ژنواعلام کرد:پیروی مجموعه‌ای از حوادث و اخطار‌های تهدیدآمیز علیه کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن، این سازمان ۷۱ نفر از کارکنان خود را از یمن خارج کرد. خروج این افراد فعالیت‌های بشردوستانه این سازمان در زمینه خدمات جراحی، بازدید از بازداشتی‌ها، و طرح‌های کمک رسانی برای دسترسی به آب سالم و غذا را فلج خواهد کرد.

دومینیک استیلهارت - مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ، با صدوربیانیه ایی با اشاره به حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن از سال ۱۹۶۲، به روند‌های خطرناکی که این سازمان اخیرا با آن مواجه شده است اشاره کرد.

به گفته استیلهارت، "ممانعت از فعالیت، تهدید و هدف قرار دادن مستقیم در هفته‌های اخیر در کنار تلاش شدید برای استفاده ابزاری از سازمان ما، مشاهدات اخیر ما بوده است".

مدیر عملیات صلیب سرخ جهانی با اشاره به تهدیدات پر شمار گذشته علیه نمایندگی این سازمان در یمن، اظهار داشت، " ما نمی‌توانیم خطر بیشتری را بپذیریم و این در حالیست که کمتر از ۲ ماه پیش فردی مسلح یکی از کارکنان ما را به قتل رساند. امنیت کارکنان ما، که مورد تهدید طرفین مخاصمات هستند، اولویت مطلق و پیش شرط غیرقابل مذاکره ما برای حضور و فعالیت در یمن است".

در بیانیه کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرفین مخاصمه می‌خواهد تضمین‌های واقعی، محکم و قابل اجرا به این سازمان بدهند تا این سازمان بتواند به کار خود در یمن ادامه دهد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن اظهار امیدواری برای ادامه عملیات بشردوستانه به هدف پیشگیری و تسکین درد و رنج مردمی که در معرکه مخاصمه گرفتار شده اند، اعلام کرد این سازمان می‌بایست نخست موافقت کامل تمام طرفین درگیری‌ها را بر اساس تضمین‌های محکم به دست آورد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن در مدت ۵ دهه حضور، به قربانیان مخاصمات مسلحانه و خشونت شامل آوارگان، خانواده مفقودین، بازداشتی‌ها، قربانیان مین، و افراد نیازمند مراقبت درمانی در صنعا، عدن، تعز، صعده و حدیده کمک کرده است. فعالیت‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ همواره بر اصول بی طرفی، بی غرضی، تمرکز بر نیاز‌های قربانیان، و رویکرد یکسان به همه قربانیان استوار است.