به گزارش افکارنیوز،

شاهدان عینی اعلام کردند که نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک آور استفاده کردند. معترضان تونسی نیز در مناطق مذکور لاستیک خودروها را آتش زدند.

تعدادی از جوانان شهر سبیطله نیز راه های اصلی منتهی به این شهر را بستند.

عبدالرزاق زرقی در اعتراض به اوضاع بد اجتماعی تونس خود را آتش زده بود که به دنبال شدت سوختگی فوت کرد.