به گزارش خبرگزاری مهر،علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد امنیت هسته ای تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران بویژه با توجه تهدید مداوم علیه تاسیات و دانشمندان هسته ایش، اهمیت زیادی به موضوع هسته ای می دهد.

وی افزود: در این رابطه مایلم به قطعنامه کنفرانس عمومی قبلی GC(۵۵) - RES - ۱۰ که در بند i مقدماتی بر نیاز به درگیر شدن همه اعضای آزانس بین المللی انرژی اتمی در فعالیتها و ابتکارات مرتبط امنیت هسته ای به شکلی فراگیر تاکید دارد و به نقشی که فرآیندها و ابتکارات بین المللی از جمله نشست سران که قرار است در سال ۲۰۱۲ در سئول برگزار گردد می توانند در تسهیل هم افزایی و همکاری در عرصه امنیت هسته ای ایفا کنند توجه می نماید.

سلطانیه تاکید کرد: مایه تاسف است که این تعهد از سوی کشور میزبان نشست بعدی سران در مورد امنیت هسته ای که در سئول برگزار خواهد شد رعایت نشده است. کره جنوبی با اتخاذ یک رویکرد گزینشی و با ارسال دعوتنامه به برخی و نه همه کشورهای عضو آژانس در تخلف از مفاد قطعنامه مذکور عمل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نگرانی جدی دارد نسبت به این رویکرد که تجویز کننده روش غیر فراگیر در هدایت موضوعات مرتبط با امنیت هسته ای می باشد و این موضوع مورد نگرانی کلیه کشورهای عضو است.

وی گفت:نظر به غیر فراگیر بودن روش فوق الذکر، دبیرخانه آژانس تایید همه کشورهای عضو برای انعکاس موضع کلیه کشورها در نشست مذکور و انعکاس نتیجه این نشست جهت اتخاذ اقدامات بعدی توسط آژانس را ندارد مگر آنکه کره جنوبی به فوریت این روند را اصلاح نماید.