سرویس بین الملل افکار نیوز - اگرچه کرهء شمالی اقتصادی بر پایهء کشاورزی دارد و شرایط بد آب و هوایی و جغرافیایی اش دلیلی بر فقر آن کشور است ولی این موضوع همهء جوانب را توضیح نمی دهد. در واقع دلیل اصلی اشتباه رهبران کرهء شمالی ماندن بر روش حکومت استالینی است.

این کشور به شکلی ممتد از کمبود مواد غذایی و قحطی رنج می برد. این در شرایطی است که همسایگانش یعنی چینیها و کرهء جنوبی هیچگاه با این مشکلات به این صورت درگیر نبوده اند.

شرایط آب و هوایی کرهء شمالی اصلا ایده آل نیست. فصول برداشت در این کشور بسیار کوتاه هستند. در کناراین مشکلات طبیعی رهبر کرهء شمالی در دههء ۱۹۵۰ تصمیم گرفت که کشاورزی ملی باید پاسخگوی همهء نیازهای کشور باشد. پس از این تصمیم برای بهینه سازی کشاورزی، دهقانان به شدت برای آبیاری، دریافت علف کش، حشره کش و کود به دولت وابسته شدند.
در این شرایط حکومت به کشاورزان دستورمی داد که چه زمانی، چه چیزی و چقدر باید کاشته شود. شرایط برای کره زمانی بدتر می شود که دریافت نفت از شوروی به قیمتی پایین در سال ۱۹۸۰ لغو می گردد و فرآورده های شیمیایی کره که از نفت به دست می آمدند با کمبود مواد خام رو به رو می شوند.

برنامه هایی غذایی کیم جونگ ایل برای کشورش با شکست رو به رو شد و اما باید دید کیم جونگ آن چه برنامه ای را در پیش خواهد گرفت ولی بعید است این کشور در آینده ای نزدیک به مدل اقتصادی و غذایی همسایگانش، چین و کرهء جنوبی، برسد.