به گزارش افکارنیوز،

«نکبت»؛ کلیدواژه ای است که حتی با گذشت بیش از هفت دهه از وقوع آن، از ذهن مردم آزاده جهان و فلسطین لحظه‌ای پاک نشده است؛ روزی که فلسطینیان علی رغم اینکه خاطره خوشی از آن ندارند، اما برای به فراموشی سپرده نشدن حقی که در این روز از آنها سلب شد، آن را هر سال زنده نگاه می‌دارند. در این روز هزاران نفر از مردم فلسطین با اقدامات وحشیانه و ددمنشانه رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

اخبار بین الملل-در جریان روز نکبت سال ۱۹۴۸، بیش از ۵۳۰ شهر و روستا در فلسطین با خاک یکسان شد، ۱۵ هزار فلسطینی شهید شدند، دهها فلسطینی به صورت دسته جمعی اعدام شدند و حدود ۱۸ هزار نفر اقدام به مهاجرت کردند. طبق آخرین آمارها، شمار شهدای فلسطینی از سال ۱۹۴۸ تاکنون به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

«اسماعیل علی طە»، نمایندە مجلس کردستان عراق از حزب اتحاد اسلامی گفتگو کردە است کە مشروح آن در ذیل آمدە است.

در آستانە روز ۱۴ می یعنی (یوم النکبة) هستیم. ۷۲ سال از اشغال سرزمین فلسطین و قدس شریف توسط صهیونیست‌ها می‌گذرد. چرا کشورهای مسلمان و رهبران کشورهای عربی تلاشی برای آزادی قدس و رهایی مردم فلسطین انجام نمی‌دهند؟

واقعاً جای تأسف و درد و رنج است کە قبلە اول مسلمانان جهان و سومین مسجد مقدس ما در اشغال صهیونیسم است و عدەای خود را کشور مسلمان می‌نامند. این چە اسلامی بودن است کە فقط اسم آن را یدک می کشند. اگر این کشورهای بە اصطلاح اسلامی در ادعای خود صادق بودند برای رهایی ملت ستمدیدە فلسطین در این ۷۲ سال تلاشی انجام می‌دادند حتی با اعلام انزجار از ستم‌های بی حد و حصر اسرائیلی‌ها.

در واقع بعضی از کشورهای بە اصطلاح اسلامی، مسلمانان فلسطین را فراموش کردەاند و رهبران مرتجع تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی روز بە روز بیشتر بە تل آویو نزدیک می‌شوند و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را در دستور کار قرار دادەاند، چرا؟

ببینید! کشور و دولتمردانی کە هفت دهە ستمگری و ظلم صهیونیسم بر بخشی از امت اسلام را مشاهده می‌کنند، فقط اسماً اسلامی است. در این کشورها نظام و حکومت اسلامی حاکم نیست. پس طبیعی است بەجای دفاع از حق مسلمانان و حمایت از مسلمان ستمدیدە فلسطینی بە فکر منافع خود و کسب درآمد و ثروت باشند. رهبران و حکام بعضی از کشورهای عربی ظالم و ستمگر هستند و برای آنها رابطە با رژیم صهیونیستی و توافقنامەهای سودمند مهمتر از اسلام و قبلە اول مسلمانان است.

آیندە فلسطین اشغالی و قدس شریف را چگونە می‌بینید؟ آیا فلسطین بە زودی از یوغ رژیم صهیونیستی آزاد می‌شود؟

شکی در آن نیست. پیامبر عظیم الشان اسلام آزادی قدس را مژدە دادە است. بدون شک قدس شریف از اشغال صهیونیست‌ها در خواهد آمد و قدس و فلسطین دوبارە بە آغوش اسلام بازخواهد گشت. بە نظر من رهبران و حاکمان کنونی کشورهای عربی کە ادعای رهبری اسلام را دارند فاقد این خصوصیات هستند و آنها نمی‌توانند این کار را برای اسلام و ملت فلسطین انجام دهند.

پیشنهاد شما برای ملت و رهبران کشورهای اسلامی در مورد نحوە برخورد با مسئلە فلسطین چیست؟

در هر کشوری اگر رهبر و ملت آن کشور بە پشتوانە هم کار نکنند و حامی مظلومان نباشند، شکی نیست کە در آیندە، خود آن ملت متضرر خواهد شد.

در مورد فلسطین باید همگان بە این واقعیت اذعان داشتە باشند کە مسئلە قدس شریف و فلسطین مسئلە همە مسلمانان جهان است. بە نظر من باید سازمان همکاری‌های اسلامی بە صورت جدی تر موضعگیری کند و بە این قضیە ورود جدی و فعالانەتری داستە باشد. این سازمان باید بە صورت رسمی و جدی از فلسطین دفاع کند. اگر کشورهای اسلامی همگی با جدیت از حق مردم فلسطین حمایت کنند رژیم صهیونیستی اینگونە بە اشغالگیری های خود ادامە نمی‌دهد و هر روز به توسعه اراضی اشغالی بپردازد. سوءاستفادە تل آویو از مواضع ضعیف و سخیف بعضی کشورهای اسلامی بە حدی است کە بعد از ادعای مالکیت بلندی‌های اشغالی جولان و شهرک سازی های غیرقانونی و ظالمانە از کشورهای دیگر می‌خواهد سفارتخانەهای خود را بە قدس منتقل کنند. فقط اتحاد مسلمانان در برابر اسرائیل بە تضعیف بیشتر قدرت پوشالی صهیونیست‌ها کمک خواهد کرد.

نظر شما در مورد مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران از مسئلە فلسطین و قدس شریف چیست؟ در حالی کە می‌بینیم بعضی از کشورهای عربی با اسرائیل دوست و همپیمان هستند.

ایران کشوری است کە حاکمیت اسلامی دارد. مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین همیشە بهتر و قدرتمندتر از بسیاری از کشورهای منطقە و جهان بودە است. تمامی کشورهای جهان اسلام باید در قبال فلسطین مسئولانە تر برخورد کنند.