«کریس سیلیزا» مفسر سیاسی CNN گفت: ترامپ و معاون اولش بیشتر نگران ریخت و قیافه‌شان هستند تا جان شهروندان امریکایی!