شبکه CBC گزارش داد: اخراج دانشمند آمریکایی از دولت به دلیل انتقاد از مدیریت ترامپ در مقابله با ویروس کرونا !