در پی تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا، پلیس آمریکا به صورت دختر معترض شلیک مستقیم می کند.