در هفته های اخیر آمریکا صحنه خشونت های وحشیانه پلیس علیه شهروندان معترض به تبعیض و نژادپرستی در این کشور شده است. 

تظاهرات