معترضان به نژادپرستی در واشنگتن، مجسمه "Albert Pike" که نماد برده‌داری است را به زیر کشیدند و آن را آتش زدند.