فریاد جوان آمریکایی: آمریکا درست‎شدنی نیست و ما به یک انقلاب نیاز داریم!

 ما اینجا جمع شدیم تا پرچم آمریکا را به آتش بکشیم، از این مراسم عکس بگیرید و با کل جهان به اشتراک بگذارید.