تصویری جدید از محل ترور  شهید محسن فخری زاده دانشمند بلندپایه هسته ای و موشکی ایران را مشاهده می نمایید.

عکس ترور فخری زاده

دانشمند هسته ای