توضیحات فرزند شهید فخری زاده درباره هشدارهای حفاظت به ایشان ساعاتی قبل از عملیات تروریستی.