سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سخنرانی خود در نخستین سالگرد  شهید سلیمانی به قاتلین شهید سلیمانی هشدار داد.

سردار قاآنی هشدار داد: ترامپ و عوامل ترور شهید سلیمانی باید سر کلاس سلمان رشدی بنشینند و زندگی از این به بعد را از او آموزش ببینند.

اما سلمان رشدی کیست؟ و چرا باید قاتلین سرداران مقاومت سبک زندگی خود را از سلمان رشدی مرتد آموزش ببینند؟