حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: کنوانسیون  FATF‌ مانند یک شمشیر بر روی سر ملت‌های مستقل جهان قرار گرفته است که این گروه ابزار استعماری غرب محسوب می‌شود و باید کشورها برای جلوگیری از تحریم به این گروه بپیوندند که در غیر این صورت برای آنها تحریمها ی سختی اعمال خواهد شد.

وی افزود: چنانچه جمهوری اسلامی ایران به این گروه شوم بپیوندد باید تحریم‌های سنگینی را تجربه کندو همچنین نمی‌تواند در فضای بین‌المللی گردش مالی داشته باشد البته پیوستن به گروه FATF هیچگونه دستاورد اقتصادی برای ایران نخواهد داشت.

هانی‌زاده تصریح کرد: گروه  FATF عامل جاسوسی مالی غرب بر کشورهای مستقل است که به وسیله آن می‌توانند نظارت و جاسوسی متمرکزی را بر روی گردش مالی کشورهای مستقل مانند ایران انجام دهند. پیوستن ایران به این گروه نه تنها هیچگونه سودی برای کشور در حوزه های مختلف ندارد بلکه در همکاری و تعاملات با سایر کشورها هم دچار خلاء خواهدشد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران چه بخواهد و چه تمایل نداشته باشد باید به گروه جهنمی FATF بپیوندد پس باید با شرایط و ضوابط خاص خود این اتفاق بیافتد به طوری که کشورهای غربی به تعهدات خود عمل کرده و گردش مالی با ایران را عملیاتی کنند.