تصویری از دیدار شیخ قیس خزعلی ، دبیر کل عصائل اهل الحق عراق با زینب سلیمانی فرزند شهید سردار حاج قاسم سلیمانی منتشر شد.

زینب سلیمانی