علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره طرح شفافیت آرا ی نمایندگان اظهارداشت: رأی نیاوردن طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس به معنای مخالفت نمایندگان با اصل شفافیت نیست.

وی با تأکید بر اینکه در مجلس مخالفتی با طرح شفافیت آرای نمایندگان وجود ندارد، گفت: نمایندگان مجلس حق اظهارنظر دارند و برداشت نمایندگان آن بود که باید بحث های کارشناسی در طرح شفافیت آرای نمایندگان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ فردی در مجلس یازدهم مخالف اصل شفافیت نیست و صرفا نظر نمایندگان آن است که باید درباره کلیات این طرح بحث های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.